. : MEĐUNARODNI PROJEKAT: .

MEĐUNARODNI PROJEKAT - Adriatic Ceramics System


MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI u Beogradu je, od 02. jula 2007. godine, u okviru međususedskog programa INTERREG uključen u projekat Adriatic Ceramics System koji finansira EVROPSKA UNIJA. Projekat realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju, a nacionalni koordinator je Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Lider, partner i nosilac projekta Adriatic Ceramics System, je Internacionalni muzej keramike u Faenci, Italija. Sa teritorije Italije u projekat je uključeno još pet partnera, a sa susedne jadranske teritorije, osim Muzeja primenjene umetnosti iz Beograda, u projekat su uključeni i Muzej za umjetnost i obrt iz Zagreba, Hrvatska kao i Akademija lepih umetnosti iz Tirane, Albanija.

Cilj ovog projekta je širenje znanja iz istorije i kulturnog nasleđa keramičke proizvodnje na tlu Italije i susednog Balkanskog poluostrva. Projekat je podeljen na više odvojenih aktivnosti, od sačinjavanja baze podataka keramičkih predmeta i bibliografskih jedinica iz jadranske regije, konzervacije i resatauracije keramike, popisa objekata sa keramoplastičnim ukrasima i keramičke skulpture na otvorenom, do izlaganja i publikovanja dobijenih rezultata formiranjem zajedničke izložbe. Izložba pod radnim nazivom Ikonografski aspekti keramike jadranske oblasti biće postavljena u Muzejima u Faenci i Grotaljiu Italiji, i u Muzejima u Zagrebu i Beogradu u prvoj polovini 2008. godine.

U okviru projekta do sada su održana dva radna sastanka (u Faenci od 14-16. januara i Veneciji 25-26. juna 2007.) na kojima su sumirani rezultati do kojih su došli partneri u prethodnom periodu. Sledeći susret planiran je za kraj 2007. godine u Tirani.

Projekat Adriatic Ceramics System svakako će doprineti boljem sagledavanju kulturnih veza i uticaja koji su postojali u zemaljama jadranske regije, u peridu od srednjeg veka do danas. Uostalom,  ovakvi projekti najbolje potvrđuju opredeljenje  EU da i zemlje, koje još uvek formalno nisu njen deo, pripadaju jedinstvenom evropskom kulturnom prostoru.

MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI


EVROPSKA UNIJA

U Internacionalnom muzeju keramike u Faenci (MIC)
21. decembra 2007, otvorena je putujuća izložba


Očuvanje istorijske vrednosti umetnosti keramike
La conservazione della memoria nell’arte della ceramica


(22. decembar 2007 - 20. januar 2008.)

Izložba je rezultat projekta Adriatic Ceramics System u okviru INTERREG programa, koji fininansira Evropska Unija.

Partneri u Projektu su:

Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC), Faenca
Muzej primenjene umetnosti (MPU), Beograd (Srbija)
Muzej za umjetnost I obrt (MUO), Zagreb (Hrvatska)
Museo di Grottaglie
Accademia delle Arti, Facolta di Arti Figurative, Tirana (Albanija)
Provincia di Ravenna
Museo d’Arte della citta di Ravenna (MAR)
Universita Ca’ Foscari di Venezia, Facolta di Archeologia
Universita di Ferrara, Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio
Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)
Soprintendenza di Bologna (SBA)

Izloženi su predmeti koji ilustruju istoriju keramičke proizvodnje na teritoriji Italije. Keramička proizvodnja na teritoriji Balkana predstavljena je radovima savremenih umetnika koji su u vlasništvu  MIC Faenca. Izožbu prati video prezentacija izabranih keramičkih predmeta u vlasništvu MPU Beograd i MUO Zagreb, kao i paneli sa tekstovima i fotografijama, koji ilustruju rezultate različitih projektnih zadataka.
Predstavnik Muzeja primenjene umetnosti iz Beograda na otvaranju izložbe bila je Milica Tadić, saradnik na projektu.

Posle Italije, dopunjena predmetima iz fundusa MPU i MUO, izložba se otvara u:

Beogradu, Muzej primenjene umetnosti
12. februar – 12. mart 2008.

Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt
8. april – 28. april 2008.

Grottaglie, Museo della Ceramica
15. maj – 30. jun 2008.